Мемоари и програмни документи на македонски революционни и емигрантски организации свързани с автономията на Македония.

автономия или присъединение

Мемоари и програмни документи на македонски революционни и емигрантски организации свързани с Автономията на Македония.

Устав на Български Македоно – Одрински Революциони Комитети – 1895 г.

Глава I. Цел.

Чл. 1. Целта на БМОРК е придобивание пълна политическа автономия на Македония и Одринско.

Чл. 2. За постигание на тая цел, те са длъжни да събуждат съзнанието за самозащита у българското население в казаните в 1 чл. области, да разпространяват между него революционни идеи и чрез печатът или устно да подготвят и подигнат едно повсеместно въстание.

Програма на Македонски таен революционен комитет / Женевска група /. Вестник „Политическа Свобода“, 1898 г., г.I, бр.2, с.1

Ний искаме, пълното отделяние в политическо и административно отношения на Македония и Одринския вилает от султановата държава; ний искаме най пълна независимост и широка свобода за населението на тази страна.

Устав на Тайната Македоно-Одринска Революционна Организация-1902 г.

Чл. 1. Т.М.О.Р. организация има за цел да сплоти в едно цяло всички недоволни елементи в Македония и Одринско без разлика на народност, за извоюване чрез революция пълна политическа автономия за тия две области.

Чл. 2. За постигане на тая цел организацията се бори за премахването на шовинистическите пропаганди и национални разпри, които цепят и обезсилват македонското и одринското население в борбата му срещу общия враг; действува за внасяне общия дух и съзнание между населението и употребява всички средства и усилия за по-скорошното и своевременното въоръжаване на населението с всичко необходимо за едно общо и повсеместно въстание.

Македония и Одринско (1893-1903). Мемоар на Вътрешната организация. 1904, с. 8, с. 17

„Не сме от ония, които оплакват разбитите илюзии за нeкаква „ Велика България”.  Не сме също и от ония, които биха седнали да нападат дипломацията, за гдето  „ разпокъсала целокупното българско отечество.“ Далеч от нас подобна мисъл! Но да набедяваме тая дипломация в жестокосърдечие, в липса на християнска любов и человеколюбие, в груб материализъм и животински егоизъм — това е наше свещено право, което никой не е в състояние да оспори!“

„Задачите на тая организация се крият в самото естество на нейния произход. Изникнала над  една история, пълна с достатъчно поука и бързорастящи и свърхчовешки неволи и страдания, революционната организация, едновременно с рождението си, сложи и своите задачи: организирание на християнското население за едно въоръжено съпротивление срещу турската управа.

В самите тия задачи се крие и целта на организацията: с масово въоръжено съпротивление да се добере до един гарантират човешки живот,  до един гарантиран ред и морал в управлението на турската държава — до една политическа автономия.“

Устав на Вътрешната Македоно-Одринска Революционна Организация – 1905 г.

Глава Първа. Цел.

Чл.1. – Вътрешната Македоно-Одринска Революционна Организация има за цел да сплоти в едно цяло всички недоволни елементи в Македония и Одринско, без разлика на народност, за извоюване на пълна политическа автономия за тия две области.

Чл.2. – Организацията се противопоставя на стремежите за дележ и завоевание на тия две области от коя и да е държава.

Втория конгрес на Солунския революционен окръг, 1905 г. 

„.. Препоръчва за Вътрешната организация почва съвършено самостоятелна, независеща от никоя балканска държава. Организацията да бъде в равни отношения и с България, и с Сърбия, и с Гърция, и с Румъния, и с Черна Гора.“

Устав на Вътрешната Македоно-Одринска Революционна Организация, 1908 г. (преработен от Общия конгрес през 1905 г.)

Глава Първа. Цел.

Чл.1. – Вътрешната Македоно-Одринска Революционна Организация има за цел да сплоти в едно цяло всички недоволни елементи в Македония и Одринско, без разлика на народност, за извоюване на пълна политическа автономия за тия две области.

Чл.2. – Организацията се противопоставя на стремежите за дележ и завоевание на тия две области от коя и да е държава.

Устав на Българската Народна Македоно-Одринска Революционна Организация, 1910 г.

Глава Първа. Цел.

Чл. 1 – БНМОРО има цел извоюването пълна политическа автономия на Македония и Одринско.

Чл.2 – Организацията се противопоставя на опитите за дележ.

Протокол  15.03. 1911г. за обединяване на фракциите в революционното движение

“ Както по-рано, така и сега, цел на организацията да си остане: придобиване автономия на Македония и Одринско в техната целост“

Подписан от Ал. Протогеров, Т. Александров, Павел Христов, Тодор Лазаров

Мемоарът на вътрешната революционна организация- Октомври 1911, връчен  на генералните консули на великите сили в Солун, Скопие, Битоля и Одрин

„Като явява на всеуслушание, че четите, сраженията на чети с аскер и други революционни прояви в Македония през миналата и тая година са нейно дело, Вътрешната организация счита се заставена от нейното положение да заяви открито и формално пред цивилизования и хуманен свят, че и за напред, както и в миналото, ще се бори с всички средства, с които разполага, за постигане на своята цел – автономията на Македония.“

ЦК на ВМРО Т. Александров, Хр. Чернопеев, П. Чаулев

Доклад на международната комисия за разследване причините и провеждането на Балканските войни.  Report of the international commission To inquire into the Causes and Conduct of the Balkan wars. Washington D.C., 1914, p. 33

„Съществува обаче известна разлика между гледището на официална България, която се старае да използва движението като инструмент на своята външна политика, и становището на самите революционери, повечето от които са млади хора, влюбени в идеята за независимост и обладани от един особен вид космополитен идеализъм.“

„Тази „вътрешна организация“ няма за цел присъединяването на Македония към България. Тя призовава всички националности, живеещи в трите вилаета на Македония, да обединят своите редици.“

Мемоар на Вътрешната Македонска Революционна Организация до председателите на делегациите на великите сили в конференцията за мира. София, 1919 г., с. 5

„ Коя бе ръководната идея на въстаналия народ ?

Разбира се, че съкровените национални чувства го теглиха към държавно обединение с България, но горчивият опит и големите рискове, свързани с реализирането на тая народна мечта, беха убедили населението да се стреми към една по-лесно достижима цел. Водителите на Организацията, представлявайки здравия разум на българина, търсеха практическо разрешение на сложния въпрос, за да се избегнат общобалканските конфликти и главно един евентуален дележ на Македония, към  който единствено беше насочена политиката на Сърбия и Гърция. Под тия съображения с една разумна резигнация искрено преследваха с въстанието целта : да се предизвика намесата на европейските сили, за да се принуди Турция да даде автономни права на Македония и Одринско.“

Задгранично представителство на Организацията: Ал. Протогеров, Т. Александров

Временно представителство на обединената бивша вътрешна революционна организация, 1919 г., с. 1,8  -https://parlichev.com/bg/vmro/otchet-za-predkongresnoto-savesthanie-na-vremennoto-predstavitelstvo-na-b-v-m-r-o/

„Въпросът е: може ли, треба ли и необходимо ли е да се спаси българското племе от чуждо политическо владичество? На тоя въпрос македонските българи отговарят утвърдително и намират, че единственият изход за това е създаването на една самостойна Македония в нейните естествени географически очертания, с равенство за всички населения, без разлика на численост и под закрилата на нейния неутралитет от обществото на народите.

…..от името на обединената вътрешна революционна организация, която има вече свой представител в Париж, облечен в доверието й да действува за постигането на стария организационен идеал — създаването на единна и неразделна самостоятелна Македония, около който идеал са сплотени вече с малки изключения всички македонски българи.“

Временни представители: Таско Серски, Михаил Герджиков, Гьорче Петров, Петър Ацев, Димо Хаджидимов, Павел Христов

Апел към македонското население и към емиграцията в България, 1919 г.

„…1) Македонското население без разлика на народност и вера след всичко преживено, има твърдото и съзнателно желание щото неговата страна да се запази цела и неделима като самостоятелна политическа единица на балканите в нейните естествени геограФическй граници върху базата: Солун като общ център. Вардарската долина. Скопие и Битоля с техния стопанско-икономически хинтерланд. Тоя си стремеж да заживее спокойно и свободно, македонското население е готово да под чертае и открито чрез плебисцит при отстранението на заинтересованите администрации.“

Подписали: Г. Петров, П. Ацев, Т. Делииванов, М. Ив. Герджиков, Таско Спасов Серски, А. Лозанчев, Д. х. Днмов, Д. Икономов, Хр. Янков. Кр. Льондев, П. Ацев, Т. Делииванов, К Пушкаров, Протойерей Тома Николов, Чуд. Кантарджиев, Р. Ризовъ, Г. Скрижовски, П- п. Арсов, Пав.  Христов, Лука Джеров, М.  Шкартов, А. Манасиев, Хр. Станишев

Меморандум „За Независима Македония“- в. Зора. С.,1919, г.1, бр.128, с.1

„Подавляющето мнозинство на македонското население не вижда друго решение, освен създаването на една независима Македония, под контролата на Лигата на народите, както и учредяването на един режим, гарантиращ на всички народности свободното развитие в национално, интелектуално и социално отношение.“

Подписан от: 1) Н. Тацит, член от румъно-македонската делегация в Париж, бивш генерален инспектор на влашките училища и черкви в Европейска Турция.
2) Ниенджи Заде Авни бей, търговец в Солун.  3) Сами Леви, бивш главен редактор на „Журнал де Салоник“ и в. „Епоха“. 4) Панче Дорев, публицист, бивш български депутат от Битоля и член в мирския съвет при Екзархията. 5) Азис Кани бей от Битоля, запасен полковник

Дейността на македонската емиграция, С., 1920 г. с. 10

„Нашият съюз по дух, по състав и по цел е една строго и решително легална организация. Неговата политическа програма е изразена в чл. 2 б. а от устава, изработена в рамките на директивите дадени от ланския Велик събор. Тя се състои в следното: ратуване по легален начин да се въздигне Македония, с нейните географически и икономически граници, в автономна държава, независима от балканските държави. Тази формула се прие след дълги дебати, в които всички мнения беха  обстойно мотивирани и всестранно осветлени. Тя е в хармония с целата политическа история на нашето движение, с външната постановка на Македонския въпрос и с постоянния стремеж на македонското население.“

Изпълнителен комитет на съюза на македонските братства в България.

Апел до целокупната македонската емиграция. С., 1920 г. с.1

„ …решени да водим борба за осъществяването на нашето политическо искане: Македония за македонците“

Временна комисия на македонската емиграция в България

Кратки инструкции за нелегалните групи на ВМРО, 1921г. https://parlichev.com/bg/vmro/kratki-instrukczii-za-nelegalnite-grupi-na-vmro-1921-g/

„Цел на Организацията: Автономна Македония, независима от балканските държави“

Подпис: Т. Александров

Устав на Македонската Федеративна Емигрантска Организация, 1921 г.

„ Цел на Организацията. Чл. 2. МФЕО има за цел: а. Да ратува по легален начин за въздигането на Македония в нейните географски и икономически граници в Автономна Федеративна държава независима от балканските държави и служаща за съединително звено между тях.“

Устав на Македонската Младежка Тайна Революционна Организация, 1921 г. – ЦПА, ф. 226, оп 3, а.е. 293

„Цел и средства:  1. Македонската Младежка Тайна Революционна Организация има за цел: а. Да подпомага Вътрешната Македонска Революционна Организация / ВМРО /в борбата и за освобождение на Македония от гръцко и сръбско иго и за обединение на трите и части в автономна политическа единица….“

Окръжно на ЦК на ВМРО до завеждащите окръзите и нелегалните групи на Македония,1922 г.  https://parlichev.com/bg/vmro/czk-na-vmro-okrazhno-303-ot-22-08-1922-g/

„ 3. Че населението в останалата под българска власт част от Македония се изказа по осезателен начин, какво то ще предпочете да влезе в състава на Автономна Македония, щом бъде създадена тя…“

Подпис: Т. Александров

Мемоар на ЦК на ВМРО до Конференция по близкоизточните въпроси, състояла се на 20 Ноември 1922 г. в гр. Лозана- в. “Македония”, г. ІІІ, бр. 270, София, 13 декември 1922, с. 1–2.

„Деветдесет процента от населението на Македония, включващо българите, турците, албанците, власите и евреите, е против това разделяне по причини, които представихме по-горе. То се придържа енергично към стария си идеал, който е да се образува една независима Македония, поставена под защитата на Обществото на народите или на някоя упълномощена от него сила. В случай, че някой се съмнява в желанието на македонското население, може да се пристъпи към плебисцит.“

Македония, Октомври 1922г. За ЦК на ВМРО: А. Протогеров, Т. Александров, П. Чаулев.

Бланково писмо. ЦК на Тайната революционна организация, 1922 г. -https://parlichev.com/bg/vmro/czk-na-tajnata-revolyuczionna-organizacziya-1922-g/

„Преди 30 години македонското население, групирано около тайна революционна организация, издигна пред света знаме със следния надпис Македонска автономия.“

Тайната революционна организация

ЦК на ВМРО окръжно 532 от 06.09. 1923 г.  Характер на македонското движение  –  https://parlichev.com/bg/vmro/czk-na-vmro-okrazhno-532-ot-06-09-1923-g/

„ Вътрешната Македонска Революционна Организация преследва целта да се образува от Македония една независима и свободна държава, която ще послужи като залог за балканския мир. С издигането на Македония в самостоятелна политическа единица ще престанат борбите и съревнованията между балканските държави. Независима и свободна Македония ще способствува за побратимяването на балканските народи.“

Известия на ЦК на ВМРО, 1923 г. – https://parlichev.com/bg/vmro/izvestiya-na-czk-na-vmro-02-03-1023-g/

„ ….македонците се стремят да не се делят на разни партии, а да се групират сички около ВМРО, та, сплотени в едно, да насочат сички воли, сички свои усилия за да извоюват независимостта на Македония.“

Тодор Александров

ЦК на ВМРО до II-ри конгрес на македонската емиграция в САЩ, 1923 г. – https://parlichev.com/bg/vmro/czk-na-vmro-do-ii-ri-kongres-na-makedonskata-emigracziya-v-sasth-1923-g/

„..Общите страдания и общия идеал, целостна, свободна и независима Македония в която сички народности ще имат еднакви задължения и права, – ни зоват към по-малко словопрения и повече работа.“

Тодор Александров

Що е ВМРО според самата ВМРО, 1924 г. – https://parlichev.com/bg/vmro/stho-e-vmro-spored-samata-vmro-1924-g/

„ 1.         Вътрешната Македонска Революционна Организация е народна масова организация на македонското население без разлика на вера, народност и политически убеждения.

  1. Както в миналото, така и днес тя преследва обединението на поделената като плячка Македония в едно дело и издигането и в напълно автономна, самоуправлявала се политическа единица в нейните установени граници. За ВМРО македонският въпрос не се изчерпва с културни искания-права на малцинства; той е, повтаряме, въпрос за самоуправлението на страната.
  2. ВМРО като държи за така формулирания политически идея не отхвърля идеята за свободеи съюз с другите свободноопределили се балкански държави под каквато и да е форма, едничкото условие, че Македония и другите държави от тоя съюз де се самоуправляват………“

ЦК на ВМРО. Подпис: Т. Александров

Целта на ВМРО според самата ВМРО, 1924 г. –  https://parlichev.com/bg/vmro/czelta-na-vmro-spored-samata-vmro-1924-g/

“ ..Тя / ВМРО б.м. / се бори за лични човешки и граждански права, свободно културно самоопределение на народностите и ПОЛИТИЧЕСКО САМОУПРАВЛЕНИЕ НА МАКЕДОНИЯ.“

ЦК на ВМРО. Подпис: Т. Александров, А. Протогеров

Устав и правилник на ВМРО ( преработени от общия редовен конгрес през 1925 г.) – Пърличев, К. VI конгрес на ВМРО ( 1925 г.) С., 2005, с. 235

„ Гл. I, Чл.1: „ Вътрешната Македонска Революционна Организация има цел да обедини разделена Македония в нейните географски граници и да извоюва пълна политическа автономия (самоуправление) за нея.“

Декларация на ЦК на ВМРО от 15 Март 1925 г. – в. Революционен лист, Март 1925, г. I, бр.6, с.1-2

„ Крайната цел на В. М. Р. О., както в миналото, така и сега, е да извоюва пълна политическа авто­номия (самоуправление) за Македония в нейните естествени географически граници—на север Рила, Осогово и Шар, на запад зпадноалбанските пла­нини, на юг р. Бистрица и Бяло море, на изток р. Места и западнородопската верига.

За В.М.Р.О. е еднакво приемливо разрешението на македонския въпрос, било като създаде от  Македония независима държава под покровител­ството на Обществото на Народите, било като стане тя самоуправляюща се и равноправна единица в една федеративна Югославия или в една Бал­канска федерация. Същественото е, Македония да бъде свободна и населението й да бъде господар на съдбините си.“

За ЦК на ВМРО подписали А. Протогеров, Ив. Михайлов, Г. Попхристов

Декларация на ЦК на ВМРО от Септември 1926 г. – в. Революционен лист, Март 1925, г. II, бр.41, с.1-2

„ Централният Комитет на В. М. Р. О., изхождайки от интересите на Македония и от добре разбраните интереси на всички балкански народи, заявява, че ще продължи борбата до като не извоюва автономията на Македония — целта на Организацията, от когато тя съществува. Що се отнася до средствата за борба. — да бъдат легални или нелегални. — това зависи от тези, които владеят Македония.“

За ЦК на ВМРО подписали А. Протогеров, Ив. Михайлов, Г. Попхристов

Устав на Вътрешната Македонска Революционна организация- Обединена, 1925 г.

„ ВМРО-Обединена си постави за цел извоюването на свободна и независима Македония в нейните географски и икономически граници и обособяването и в самостоятелна политическа единица влизаща като равноправен член в бъдещата Балканска Федерация.“

Окръжно 776 на НК на Македонските Емигрантски Организации, 1925 г. – https://parlichev.com/bg/vmro/nk-na-makedonskite-emigrantski-organizaczii-okrazhno-%e2%84%96-771-1925-g/

“ 3. В самия ден да организирате празнични събрания, където ще се манифестира несъкрушимото ни желание, — Свободна и Независима Македония. “

Председател: д-р К. Станишев; Секретар: В. Бульов 

 Устав на съюза на македонските политически организации/ МПО/ в САЩ и Канада, 1926 г.

„..Чл.2 Организацията има за цел: а. Да се бори и работи върху легалните начала за изграждането на Македония в нейните географски и икономически граници в една независима република, която да гарантира най-решително широките демократически, социални и икономически права и свободи, задължения и привилегии за всички граждани; държавните и обществени закони трябва да се базират върху интересите на народа, който трябва да владее земите и земните богатства и в чиито ръце трябва да се намира висшата политическа власт“

Резолюция на 4-ятъ Редовен Конгрес на представителите на Македонските емигрантски организации в България, София, 2 февруарий 1926 г. – https://parlichev.com/bg/vmro/makedonski-naczionalen-komitet-rezolyuczii-1926-g/

„ Имайки пред очи далечните и близки борби между балканските държави за владичеството на Македония, както по-рано, така и сега счита, че единственото правилно разрешение на Македонския въпрос е да се приложи формулата на покойният велик английски държавник и филантроп Уйлям Гладстон — „Македония на Македонците“. С тази молба конгресът ни се отправя към великите Сили, които имат и правото, и силата да дарят Македония с самоуправление и да предотвратят бъдещи войни на Балканите.“

Пети конгрес на Македонската Политическа Организация в САЩ и Канада,  Харисбург, Пенсилвания-САЩ, 1926 г. – https://parlichev.com/bg/vmro/peti-kongres-na-makedonskata-politicheska-organizaacziya-v-sasth-i-kanada-1926-g/

Политическа цел на МПО: Свободна и Независима Македоня

Характер на македонската борба. Вестник Свобода или Смърт-орган на ВМРО, 1928 г., бр. 66, с. 1-2. –   https://parlichev.com/bg/vmro/vmro-za-haraktera-na-makedonskata-borba-1928-g/ 

„ Борбата за политическото освобождение на Македония, за автономията, вчера и днес е била и е в основата на македонското революционно движение. Даже в миналото политическата същност на това движение е била най релефно посочвана в неговите статути, които и днес са същите, а началото на националността се е подразбирало. Тъкмо това значи девизът, кратък, ясен и мощен, изречен някога от Гладстона и който и днес стои, откройващ се съ чист сребърен блесък върху черните наши знамена, върху всички наши книги, върху целата македонска преса: „Македония за Македонците“

Декларация на ВМРО. Принцип за вътрешността на революционното движение. в. Борба, 1929 г., бр. 2315 – https://parlichev.com/bg/vmro/deklaracziya-na-vmro-1929-g/  

“ .. Територия на В. М. Р. О. е само поробена Македония, — там са нейните членове; всичко, което е вън, е емиграция и може да бъде организирано на легални начала. “

 

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.