Що е ВМРО, според самата ВМРО, 1924 г.

недатиран документ, създаден вероятно през второто тримесечие на 1924 г.

 

 1. Вътрешната Македонска Революционна Организация е народна масова организация на македонското население без разлика на вера, народност и политически убеждения.
 1. Както в миналото, така и днес тя преследва обединението на поделената като плячка Македония в едно дело и издигането и в напълно автономна, самоуправлявала се политическа единица в нейните установени граници. За ВМРО македонският въпрос не се изчерпва с културни искания-права на малцинства; той е, повтаряме, въпрос за самоуправлението на страната.
 1. ВМРО като държи за така формулирания политически идея не отхвърля идеята за свободеи съюз с другите свободноопределили се балкански държави под каквато и да е форма, едничкото условие, че Македония и другите държави от тоя съюз де се самоуправляват.
 1. ВМРО стои на разбирането, че ще постигне своята цел чрез решителна борба подета и водена от потиснатото вътре и здраво организирано македонско население.
 1. Методите за борба и днес си остават тия на революцията тъй като режимът на пълно политическо, национално и икономическо робство на завоевателите е повече от всякога заприщил пътя на какъв и да е друг начин на борба.
 1. За ВМРО македонският въпрос е въпрос преди всичко на цялото население в Македония. Както въ миналото, така и сега Организацията разчита главно на обединените усилия на това население. Свободата на Македония ще дойде само след задължителна, упорита борба. ВМРО не живее с илюзиите, че някое чудо ще дойде от Женева, или от благоволението на близки или далечни държави.
 1. ВМРО не само приема, но търси сътрудничеството с други потиснати народи в страните-поробители на Македония за образуване даже на общ фронт на революционните сили, на сновата на взаимното зачитане. В своята борба ВМРО търси с съдействие и подкрепа и в прогресивните обществени сили в балканските страни и подалеч отъ тех, не жертвувайки нито минута своята самостоятелност.
 1. ВМРО, която е вън от опекунството на коя и да е държава заявява най-категорично, че не само нема нищо общо с никое от балканските правителства, но не ще остане в борба с техните стремежи да подържат днешното статукво-разделата на Македония. Независимостта на Оганизацията е най-скъпото и най-важното, до степен да обуслава постигането идеяла и по начало. Всичките отклонения от това начало в миналото носили неизмерими нещастия на движението, на Македония-осуетявали са възможните успехи и понижавали са авторитета и силата на Организацията.
 1. Специялно за България, Организацията, заявявайки, че не взима участие в строежа на вътрешния политически жквот на страната, декларира, че не ще позволи македонското движение да се изкористява, както в миналото, иито за династически, нито за партиийни или други цели.
 1. До като македонското население въ частта от Македония, владяна от България се радва на свобода, ВМРО заявява, че т там не ще прилага революционните методи за борба. Организацията повтаря декларацията си от ….., че при всеки опит на кое и да е българско правителство да върши насилия и безакония спрямо Македония, ще се бори и ще отстоява правата на своите съотечественици.
 1. ВМРО очаква много от македонските изгнаници-от емиграцията, освободена от всекакви местни политически влияния. Ролята на емиграцията ВМРО схваща като спомагателна. Не бива да се забравя за минута даже, че от името на Македония първа ще говори ВМРО, която води и възпитава населението в Македония политически. Стремежът на емиграцията в миналото и днес да изпреварва вътрешното македонско движение, стремежът и д абсорбирва това движение е допринесъл и допринася неизмерими злочестини. Всичко, което е вън от Македония не е ВМРО и е длъжно да се счита за вторичен фактор в освободителното движение.
 1. ВМРО искрено желае и е готова да направи всичко за да се постигне единство в македонското движение-да се обединат революционните сили. Тя е за началото: вички македонци в един македонски фронт, обединени върху изброените по-горе начала.

 

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.