ПРЛИЧЕВИТривековна родова историја

ОХРИДСКИ
РОД

УЧИТЕЛИ

РЕВОЛУ
ЦИОНЕРИ

Macedonian Stitchwork
Tree
01 |

Родот Прличеви

Родот Прличеви, кое ги пуштило своите длабоки корени и ги исцрпило своите животни сокови од земјата на Македонија, денес се распростира во сите насоки на светот. Прличеви и роднини, со нивните дела, ја создадоа онаа вистинска историја, којашто денешните владетели и чиновници не можат да ја поделат помеѓу нив. Денес, седмата генерација на овој род, со целото свое право е горда што ги знае своите предци по име и со точни датуми на раѓање. Историската основа на овој род е делото на Григор Ставрев Прличев и на неговиот син Кирил Григоров Прличев, но многу од нивните роднини не се помалку достојни и нивните дела имаат оставено траен белег во историјата. Ќе ги познаете по нивните дела.

Пърличеви Род

Родова историја

Родот Прличеви, кое ги пуштило своите длабоки корени и ги исцрпило своите животни сокови од земјата на Македонија, денес се распростира во сите насоки на светот.

види повеќе
ВМРО Медал

ВМРО

"Или ќе бидам слободен, или ќе умрам!"

Кирил Прличев

Кирил Пърличев Подпис
види повеќе
Публикация

Публикации

"Совршенство или смрт!"

Григор Прличев

Григор Пърличев Подпис
види повеќе
© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.