Родословие

Родот Прличеви, кое ги пуштило своите длабоки корени и ги исцрпило своите животни сокови од земјата на Македонија, денес се распростира во сите насоки на светот. Прличеви и роднини, со нивните дела, ја создадоа онаа вистинска историја, којашто денешните владетели и чиновници не можат да ја поделат помеѓу нив. Денес, седмата генерација на овој род, со целото свое право е горда што ги знае своите предци по име и со точни датуми на раѓање.

heritage
види повеќе
© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.