Създателите на Вътрешната революционна организация за автономията на Македония

Антон / Андон/ Димитров Филахтечев – апостол на Вътрешната революционна организация, роден 1867 в село Айватово Македония, починал  1933 в София

„Същата 1893 г. през октомврий турихме основите на ВМР организация с девиз „Автономна Македония” и „Македония за македонците”. Основателите й бяхме шест души: д-р Хр. Татарчев от гр. Ресен, Иван Хаджиниколов от Кукуш, сега вече книжар в Солун; Дамян Груев от с. Смилево, Битолско; Петър Попарсов от с. Богомила, Велешко; Христо Батанджиев от Гумендже, секретар на Солунската бълг[арска] духовна община, и Антон Димитров от с. Айватово, Солунско, учител по турски език в гимназията. Намерихме за целесъобразно да почнем с интелигенцията; учители и свещеници, като не пренебрегваме и еснафа. Учениците от последния клас на гимназията също така съставляваха добра почва за разпространение на идеята.“  / Мемоари на д-р Антон Димитров Филахтечев, София, 1936 година“ –  машинописни спомени, с. 7/

Петър поп Арсов / Попарсов/- апостол на Вътрешната революционна организация, роден в с. Богомила Македония, починал 1941 в София

„ Лозунгът беше: Далеч от България! Не за това, че тя бе виновница за положението в Македония, ами защото всяко подозрение за нейна намеса можеше да напакости и ней, и на делото, което трябваше да си запази своя чисто вътрешен македонски характер. Върху тези ясни и точно определени основи се образува първият таен Комитет за придобиване политическите права на Македония, дадени й от Берлинския договор, от който сетне се разви тъй наречената Вътрешна м[акедонска] р[еволюционна] организация.“  / Петър Попарсов. Произход на революционното движение в България и първите стъпки на „ Комитет за придобиване на политически права на Македония дадени им от Берлинския конгрес ”.  Бюлетин №8, С., 1919г, 19 юли/

Иван Хаджиниколов-апостол на Вътрешната революционна организация, роден 1861 година в град Кукуш Македония, починал 1934 година в София

„ ..3. Лозунгът ни трябва да бъде автономията на Македония. Нашето искане трябва да почива на чл. 23 от Берлинския договор, за да се надяваме на успех. Да постигнем автономия за Македония, значи да я откъснем не само от турците, но и от сърби и гърци. Очертани еднаж, границите на автономна Македония не ще могат вече сърби и гърци да искат части от нея, когато, ако искаме присъединяването й към България, сърби и гърци ще искат части от нея. Нашата задача трябва да бъде да спасим Македония цяла. А това може да стане само чрез една автономна Македония.

  1. Организацията трябва да бъде самостоятелна и независима, да няма никакви връзки и ангажименти с правителствата на съседните държави, за да не й влияят тия правителства и да не я обвиняват някои, че е оръдие на някое от тия правителства и с това да предизвикат противодействие от страна на другите съседни правителства.“ / Ив. Хаджиниколов. Из „Спомените ми в свръзка с революционната организация” [1932], сп. „България-Македония”, София, г. І, кн. 4, октомври-ноември 2002, с. 14-20 и кн. 5, декември 2002, с. 18-208/

Д-р Христо Николов Татарчев-апостол на Вътрешната революционна организация, роден в град Ресен Македония 1869 г., починал 1952 в гр. Торино Италия

„ Централният комитет си постави цел извоюването Автономия на Македония чрез революция. Тази форма имено – Автономия, а не присъединение се прие след обстойни разисквания, предвид мъчнотиите, които би се срещнали както от вътре, тъй и от съседните държави и заинтересуваните от съдбата на Турция Велики сили.“ / Вестник Родина. Скопие, 22 Август 1918г., с.2/

Дамян (Даме) Йованов Груев – апостол на Вътрешната Революционна организация, роден 1871 година в село Смилево Македония, убит 1906 година в Малашевската планина недалеч от село Русиново Македония

„Чл.1. – Вътрешната Македоно-Одринска Революционна Организация има за цел да сплоти в едно цяло всички недоволни елементи в Македония и Одринско, без разлика на народност, за извоюване на пълна политическа автономия за тия две области.

Чл.2. – Организацията се противопоставя на стремежите за дележ и завоевание на тия две области от коя и да е държава.“ / Глава I от Устава на ВМОРО приет на Първия общ Рилски конгрес- 1905 година, изработен от самият Груев/

Георги (Гоце) Николов Делчев, роден на 4 февруари 1872 г. в град Кукуш, Македония. Убит на 4 май 1903 г.  край село Баница, Македония

„ Цел:  Чл. 1. Целта на БМОРК е придобивание пълна политическа автономия на Македония и Одринско. Чл. 2. За постигание на тая цел, те са длъжни да събуждат съзнанието за самозащита у българското население в казаните в 1 чл. области, да разпространяват между него революционни идеи чрез печатът или устно и да подготвят и подигнат едно повсеместно възстание.“ / Устав на бълг.[арските] македон[о]–Одр[ински] Револ[юционни ] Комитети. 1896, с.1/

Христо Апостолов Матов, идеолог на ВМРО, роден на 4 Май 1869 година в гр. Струга Македония, починал  10 Февруари 1922 година в София

„Безсмислено е да си поставят македонските революционери цел по-далечна от автономията (било присъединение, било независимост“ / Матов, Хр. Писма за Македония. Отговор на Янко Сакъзов. С., 1910, с.14/

Христо Попкоцев/ Коцов/, роден на 5 януари 1869 година в Ново село, Щипско, Македония. Починал на 30 април 1933 година във Варна

„….Тогава се отвориха очите на всички македонци, че Maкедонският въпрос ще се разреши не от вън, с нахлуване на чети, а от вътре. За тая цел необходимо бе да се заработи вътре, вътре, да се организира и революционизира народната маса за да може един ден силата на въоръжената борба да извоюва свободата. Тогава се усвои от всички лозунга АВТОНОМНА МАКЕДОНИЯ Там, в София, беше и Д. Груев, който беше дошел да осветли Китанчева в други, че основа на революционната организация е вече турена вътре и че требва всички усилия и вътре и вън да се насочат към едничката цел — автономията. „ / Христо Попкоцев. Страници от спомените ми. Сп. Македония, С., 1922, с. 39-40/

Кирил Григоров Пърличев, роден на 1 Март 1875 година в град Охрид Македония, революционер и идеолог на ВМРО, починал 9 Февруари 1944 година в град Охрид Македония

„А на македонците можем да пожелаем да не престават да обичат своята родина и в най критически за нея дни и да се стремят с всичките си морални и материални усилия, на които са те способни, към осъществяването на техния заветен идеал — автономна Македония, —което ще турне край и на балканските тревоги и сътресения.“ – Сказката на г. Пърличев бе изслушана с големо внимание и изпратена с бурни ръкоплескания. / в. Македония, 06.03.1928, бр. 420 /

 

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.