Преговори на ВМРО с турското правителство, 1915 г.

д-р Димитър Точков в Цариград

 

През април 1914 г. , от името на ВМРО, генерал А. Протогеров до министър – председателя: Съзнавайки важността от заякването на свободна България Организацията не само си наложи пасивност в революционната дейност, но се и притече на помощ на правителството за да се заякчи България и за да се внесе единство в действията между нея и правителството. Революционната организация предизвика ред събрания още в август м.г., като реши да се изпратят делегати в странство, за да осведомят обществото и да отхвърлят обвинения против България. Правителството даде подкрепата си за тая инициатива. Едновременно с това изпратиха се делегати в Цариград за да влезне организацията в разбирателство с турските революционни комитети за задружни действия на турското и българското население в Македония против сърби и гърци. Организацията и в този момент действаше в унисон с правителството, нещо повече, организацията оказа голямо съдействие на правителството при сключване на мирния договор а също и за сближението между турското правителство с българското правителство. Обаче в този случай не се отнесе към Организацията с същото доверие и съдействие. То не устоя на думата си по отношение подкрепата, която трябваше да даде на Организацията и я изложи пред турците. /  https://parlichev.com/bg/vmro/vmro-do-ministar-predsedatelya-april-1914g/ /

Пратеникът на ВМРО, за който споменава Протогеров, е д-р Димитър Точков. Относно мисията му свидетелства документ намиращ се в НБКМ-БИА. В преписа направен от Ангел Узунов този документ е датиран 26. 06. 1915 г. и се намира във фонд 189.

Документът е поредното безспорно доказателство за съществената роля на ВМРО в привличане България на страната на Централните сили.

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.