"Преди и сега", 1924 г.

Даме Груев, Гоце Делчевъ и техните другари, — поставяйки основите на В.М.Р.О., изразиха нейната цель въ едно изречение: да извоюва политическа автономия на Македония

ПРЕДИ И СЕГА.

Преди 30 години нашите велики учители, — Даме Груев, Гоце Делчевъ и техните другари, — поставяйки основите на В.М.Р.О., изразиха нейната цель въ едно изречение: да извоюва политическа автономия на Македония. Ако се разгърне целото съдържание на тази къса формула, ще се разкрие предъ насъ големия нейнъ смисъл и мждростьта на авторите и. Македонците бЪха призовани да поведатъ борба за свобода и самоуправление, да разчистятъ следователно всички пречки за духовния имъ напредъкъ и материално благосъстояние. Идеалътъ на нашите велики учители бе да направятъ отъ Македония това, за което природата я е предопределила: да бжде съ планините, долините и полетата си; съ рЪките, езерата и заливите си, — великолепния паркъ на Балканския полуостровъ. Разнообразието на населението по народность и вера, по битъ и занятия само би допълнило хубостите на физическия миръ съ красотите на човешкия светъ. Защото въ отечеството ни има место за всички негови обитатели, настанени тамъ отъ векове, и при взаимна търпимость тЪ всички биха благоденствували.

 

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.