Григор Пърличев за „таткойната“ и „ майкин язик“.

“Чувай си я таткойната и люби я нея пойке от все!”

Григор Пърличев за „таткойната“ и „ майкин язик“.

През 1866 г., по случай завършването на учебната година в охридското елинско училище, учителя Григор Пърличев произнася словото известно с името „Чувай ся себе си“. Това е първото известно публично слово на възрожденеца. Речта е публикувана същата година в цариградския български вестник “Время” (броеве 1, 2, 3 от 13, 20 и 27 август 1866), като е отбелязано, че: „ …Честта за тази проповед принадлежи на един от учителите на Елинското Охридско училище, г. Григория Пърличев, който, ако и да е образован на гръцкий язик, от голема ревност за правилното развитие на съотечествениците си, ся решил да каже направо на гръкоманите истината. Такваз проповед ся пръв път чува в елинско училище от собственийт му учител….“

В последствие словото на Пърличев е препечатвано многократно с различни тълкования, които по своята същност се различават основно според доктрината в духа на която са написани. Вододела разделящ авторите е разбирането на Григор Пърличев за „таткойната“ и „ майкин язик“. Тълкувателите на пърличевото дело на първо място го национализират т.е. поставят го в националните рамки на своята държавна доктрина и след това му придават съответното същностно значение, с което го размиват и обезличават. В случая със словото „ „Чувай ся себе си“ Пърличев, с най-добри намерения, се е опитал да адаптира философията на живота и християнските ценности към манталитета и познанията на подрастващите от родният му  град. С разбираеми за тях примери се е постарал да ги поучи как да предпазват себе си в ежедневието, но и да бъдат и в полза на обществото. Заветни са думите на Пърличев:  “Чувай си я таткойната и люби я нея пойке от все!”;  “Учи майкин язик, защото е лесен и ке те просветит в мало време”; Човек, който не обича татковината си,… не може да бъде честен човек“.

Коя е наистина е таткойната на Григор Пърличев? Няма съмнение, че това е поробена Македония и по точно родният му град Охрид, в който поета-възрожденец се роди, живя и почина, а това не е нито сегашна България, нито сегашна Северна Македония.

Кой език е майкин за Григор Пърличев? Няма съмнение, че това е езика на който е написано словото „Чувай ся себе си“, а това не е езика нито на сегашна България, нито на сегашна Северна Македония.

Пророчески са думите на Пърличев към Охридчани за майкин език : „И секой народ колку пойке учение имат, толку по-девлетлия е. Обаче учението е далеко от нас; дори да ся исплодит учението в Охрит, от нас никой жив не ке останит да го видит това добро. А пак ако не го утвърдиме майкинийт язик в училищата наши, непременно векове неброени ке поминеет, що Охрид не ке можит да видит учение и бело видело.“

Остава само съвременния читател да осмисли защо майкиният език на Пърличев и неговите сънародници бе изхвърлен от „ реформаторите“ създали новобългарския език без да включат в него македонските наречия.

 

 

 

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.