Автобиография

Текстът тук е този на първото издание на автобиографията, обнародван през 1894
г. в София в Сборника за народни умотворения и книжнина, книга IX, като е
допълен с някои разяснителни бележки от събраните съчинения на Пърличев издадени
от БАН, София, 1970 г. Качен в интернет пространството в PDF версия чрез LATEX набрана от Тропчо (2014).

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.