Знамената говорят

знамената на Кресненското въстание

Автор: К.Г.П.

Въ споменитѣ си за Разложкото възстание дава нѣкои сведения нашиятъ публицистъ и общественикъ П. М. Матеевъ. Като секретарь на англичанина Пангреевъ той ималъ случай лично да отиде презъ пролѣтьта на 1879 год. въ Горна Джумая и видѣлъ разорѫжени възстаници, орѫжието на които се състояло отъ разни пушки, пищови, ятагани и знамето-трицвѣтъ (бѣло, жълто и черно съ надписи на бѣлото „Свободна България“, на жълтото „Щастлива Тракия“ и на черното „Жална Македония“Крусев, П. София, 1940, сп. Македонски Преглед, г. XII, книга 3, с. 100

„ ..Знамето на тези бунтовници се отличавало уж от българското знаме, че се състояло не от три, а от четири полоси: бела, зелена, червена и черна. На белата полоса били написани думите: „ Русия е наша освободителница“, на зелената – думата „ България“ , на червената  – „ Автономна Тракия“, на черната – „ Злочеста Македония“- в. Целокупна България, 1879, бр. 30, с.3

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.