Отзвука от убийството на ген. Протогеров всред емиграцията в САЩ и Канада, 1928 г.

"..настъпи големо разочарование посредъ големата организирана и неорганизирана емиграция.."

 

“ Тука задъ Океана, въ Америка и Канада ,поради страшния, убийственъ и главоломенъ разривъ въ редоветъ на ВМРО настъпи големо разочарование посредъ големата организирана и неорганизирана емиграция, която легално, работейки за свободата на поробеното ни Отечество, очакваше отъ Васъ ръководителите и нелегалните борци, много разумъ, доста предвидиливост и една висока содидарность, единодушие и братство помежду Васъ. Ала за голъмо съжаление на всинца съ възникналиятъ разколъ и взаимни изтребления въ върховете на ръководената Революционна Организация от Васъ и колегитъ Ви, тука по-средъ насъ настъпи едно голъмо униние и верата, която хранехме къмъ великото освободително дъло въ лицето на ВМРО значително много се разколеба. „

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.