ЦК на ВМРО окръжно 532 от 06.09. 1923 г.

Характер на македонското движение

От известно време насам в чуждестранния печат проникват неверни и тенденциозни съобщения относно политиката и тактиката на В. М. Р. Организация. Всички тези сведения могат да внесат известни заблуждения относно характера на македонското освободително революционно движение. Предвид на това. ВМРО се вижда принудена да излезе с настоящата декларация и да посочи истинския характер на това движение, както и да изясни някои факти в свръзка с неотдавнашните събития в България.

Епичните борби, които македонската революционна Организация води от 30 години насам, безбройните скъпи жертви, които македонското население даде било през време на Илинденското въстание, било в разни революционни акции, както и героичните борби, които тя води през това в реме против тираническата и абсолютическа турска власт и физическия, политическия, икономическия и духовен гнет на държавите наследници на тая власт, са достатъчно известни, за да има нужда да се спираме върху тях. Тук ще изтъкнем само какви са целите, които ВМРО преследва, какви елементи участвуват в нея. какъв е народностния и социален техен състав, каква е дейността на революционната организация и каква е нейната политика и тактика, за да може просветеното общество да има ясна представа за характера на македонското освободително движение.

В революционната организация участвуват всички слоеве на македонското население, без разлика на народност, религия, пол и политически убеждения. В четите и в легалните конспиративни групи, които са обхванали цяла Македония, участвува цялото население. Наред с мъжете, важна конспиративна работа вършат и жените, девиците, пък даже и децата. В същите тези чети и легални конспиративни групи, наравно с гражданите участвуват и селяните, наравно с българите участвуват и турците, албанците, куцовласите. гърците, гъркоманите. сърбоманите и циганите. Най-сетне наред с хора с конспиративни политически разбирания в редовете на революционната организация участвуват и хора с демократически, радикални, социалистически и комунистически убеждения.

От казаното по-горе явствува, че ВМРО не е една шовинистическа организация; тя е една национална организация. Нейните членове не са надъхани с омраза против която и да е нация. Народите не са нейни врагове. Тя вади своята революционна борба само против потисническите правителства и нейните крепители.

Македонското население подържа революционната организация, защото тя е негова организация, защото тя си е поставила за цел освобождението и обединението на Македония в нейните географски граници, в едно политическо цяло, при което всички народности ще се ползуват с еднакви политически и граждански права и ще се радват на една и съща духовна и културна свобода, а и защото в своята дейност тя преследва и близки цели, които се изразяват в защита на непосредствените икономически, духовни и културни интереси на самото население.

Срещат се хора, които обвиняват македонската революционна организация, че тя била оръдие на известни политически групировки, че тя била буржоазна организация. Нищо по-погрешно от това. По своите стремежи, както и по своя социален състав революционната организация има народен характер. Македония е предимно селска страна, където 90% от населението се занимава с земеделие и скотовъдство. Подавляющето болшинство от членовете на Организацията са селски чифлигари. т. е. безимотни и дребни собственици. Както тези селяни, така и еснафите, работниците и дребните търговци, които съставляват останалата част от нейните членове, не могат да бъдат освен носители на ЕДИН НАРОДЕН ДЕМОКРАТИЧЕН ИДЕАЛ, макар и едрите собственици и по-крупните търговци да са привързани към Организацията и да и помагат, защо и те намират в нея закрила на своите законни интереси.

Вътрешната Македонска Революционна Организация беше и е единствения представител на недоволното от сегашното политическо положение в Македония население. Кичещите се с името „ нелегални федератисти“  лица не бяха нищо друго, освен изгонени и осъдени на смърт от революционната организация личности за техните разбойнически и противонародни дела; те бяха подпомогнати морално и материално от правителството на Стамболийски, а днес същите лица продължават своята предателска и шпионска работа под покровителство и съдействието на сръбската и гръцка власт.

Вътрешната Македонска Революционна Организация преследва целта да се образува от Македония една независима и свободна държава, която ще послужи като залог за балканския мир. С издигането на Македония в самостоятелна политическа единица ще престанат борбите и съревнованията между балканските държави. Независима и свободна Македония ще способствува за побратимяването на балканските народи.

Вътрешната Македонска Революционна Организация високо заявява, че не се меси в общата политика на българското правителство. Слуховете, които усърдно се разпространяват от някои противници на организацията, че упражнява влияние върху политиката на българското правителство, са неоснователни и лишени от всяка достоверност. Ако революционната организация обяви безпощадна война на правителството на Стамболийски – не на добрите български земеделци, подмамени от безподобни декласирани авантюристи като Стамболийски. Райко Даскалов и др. в земеделския народен съюз, а на лицата стоящи на чело на тоя съюз и на бившето земеделско правителство в България- причината бе. че това правителство за да закрепи своето положение, в споразумение със сръбското правителство се беше нагърбило с мизерната роля да унищожи ВМРО; последната беше в положение на законна отбрана. Наистина, със своята енергична и смела борба против правителството на Стамболийски революционната организация морално допринесе за събарянето на тоя режим, обаче, бързаме да заявим, че фактически политическата промяна в България, която се извърши на 9 юни т. г.. не е дело на македонската революционна организация, както погрешно се схваща от някои политически среди, особено в чужбина. Революционна организация отхвърля всяко подозрение в намеса във вътрешния политически и партиен живот на България. Едновременно с това тя заявява, че не ще позволи на никоя правителствена власт и никоя политическа група в България или другаде да се месят в нейните вътрешни работи, за да бъде революционната организация използувана за държавни и политически цели.

Вътрешната Революционна Македонска Организация ще продължава и за напред да следва своята самостоятелна политика, като за достигането на своите цели тя разчита на подкрепа на прогресивното обществено мнение в целия свят и на всички организации и групи, които също са написали на своите знамена * защита правото на самоопределение на нациите *. Освен това революционната организация разчита на моралната и материална подкрепа на македонската емиграция в България. Америка. Турция. Русия. Румъния и други страни, в дейността на които тя не се меси, както и на съдействието на всички националности живущи в страните между които е разделена Македония и които се борят за своето национално и политическо освобождение. Обаче. Вътрешната Македонска Революционна Организация разчита преди всичко на своите собствени сили. Тя заявява на всеослушание, че не ще сложи оръжието, докато не постигне целта, която преследва ПЪЛНОТО ОСВОБОЖДЕНИЕ И ОБЕДИНЕНИЕ НА БОРЧЕСКОТО МАКЕДОНСКО НАСЕЛЕНИЕ В ЕДНО ПОЛИТИЧЕСКО ЦЯЛО: СВОБОДНА И НЕЗАВИСИМА МАКЕДОНИЯ.

ЦК на ВМРО. Печат

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.