Българските политици и международната изолация тласнаха ВМРО към СССР.

факти

Факти подкрепящи твърдението, че Българските политици и международната изолация тласнаха ВМРО към СССР.

 1. ВМРО е в непрекъснат конфликт със земеделското правителство – https://parlichev.com/bg/dokumentite-na-vmro-za-konflikta-na-organizacziyata-sas-zemedelskoto-pravitelstvo-1920-1923-g/
 2. ВМРО влиза в остър конфликт с правителството на Демократическия сговор – https://parlichev.com/bg/konflikta-vmro-demokratichen-sgovor-1924-g/
 3. ВМРО обмисля мерки срещу властта-
 4. https://parlichev.com/bg/vmro/t-aleksandrov-al-protogogerov-k-parlichev-obmislyat-merki-sresthu-vilneniyata-na-vatreshniya-ministar-gen-i-rusev-1924-g/
 5. ВМРО губи подкрепа на Италия, основен политически съмишленик –https://parlichev.com/bg/vmro/politicheski-doklad-na-zadgranichnoto-predstavitelstvo-do-czk-na-vmro-1924g/
 1. ВМРО е рибената кост в гърлото на българските правителства – https://parlichev.com/bg/revolyuczionnoto-dvizhenie-v-makedoniya-e-ribenata-kost-v-garloto-na-balgarskite-pravitelstva/

П P О Т О K О Л ЗА ОБЕДИНЕНИЕ НА МАКЕДОНСКОТО ДВИЖЕНИЕ / препис /

Подписаните заявяваме своето дълбоко убеждение, че успеха на освободителната борба в Македония при днешното балканско и международно политическо положение е възможно само когато тая борба бъде поставена на следните основи:

 1. Освобождението и обединението на разпокъсаните части на Македония в една напълно независима и самостоятелна политическа единица в нейните естествени географски и еднографски граници

 2. Когато политическото съществуване на Македония бъде гарантирано от самостойно определилите се балкански народи в една Балканска федерация, която единствено може да парализира анексионистичните интереси на балканските и европейски държави, да осигури правилното разрешение на всички национални спорове и културно развитие на всички етнографски малцинства.

 3. Когато борбата за освобождението на Македония и за образуването на Балканска федерация разчита, преди всичко, на обединените революционни сили на цялото македонско население без разлика на вяра и народност и когато тази борба бъде поведена в тесно революционно сътрудничество с революционното движение на другите балкански народи и на първо место с балканското комунистическо движение.

 4. Когато тая борба, до колкото нейния успех зависи от международното политическо положение, разчита и се опира изключително върху революционните и прогресивни сили в Европа, начело с комунистическото, и върху всемерната подкрепа на СССР, която едничка днес се бори за освобождението на потиснатите народи, за тяхното истинско самоопределение и федериране, и която не преследва никакви завоевателни цели на Балканите.

Предвид на това първата и най-прека задача на македонската освободителна борба се явява обединението на всички революционно сили в Македония в единен македонски революционен фронт, като основата за образуване на единен балкански революционен  фронт, който да проведе борба против анексионните и империалистически на всички балкански и европейски държави.

За осъществяването на единен македонски фронт заинтересуваните в македонското революционно движение страни сметат за необходимо и наложително следното:

 1. Обединението на цялото македонско революционно движение в една организация и под едно знаме, което може да бъде само гореизложената платформа.

 2. Това обединение може да бъде извършено от обединителния конгрес свикан въз основа устава и правилника на ВМРО.

 3. Предвид, обаче, на това, че условията за свикване на един общ обединителен конгрес не са още назрели и се налага известна подготвителна работа за създаване на благоприятна атмосфера за свикване на този конгрес, двете страни се съгласяват за следното:

А. Да прекратят всички враждебни действия помежду си, запазвайки пълна свобода само за организационната и агитационна дейност, вън онова на гореизложената платформа.

Б. Заедно с това отменят се взаимно всички смъртни присъди против отделни членове, организационни и чети и прочие.

В. Да се учреди една обща съгласителна комисия в състав по един представител от двете страни и един член назначен по желанието на двете страни, от представителството на СССР.

Г. Задачите на съгласителната комисия са следните: да способства за отстраняване на всички конфликти, които могат да възникнат между двете страни, да подготви условията, при които може да се свика обединителния конгрес, да способства за разпространяването в задграничния печат небходимоста от единния македонски и балкански фронт и Балканска федерация.

Настоящият протокол е съставен в два екземпляра, подписан от всяка страна поотделно, които се съхраняват в представителството на СССР.

Виена, 30 април 1924 г.                                             Централен комитет на ВМРО

                                                                                         Т. Александров

                                                                                          П. Чаулев

                                                                                          А. Протогеров

                                                                                          Подписи на са поставени

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.