Антон Страшимиров. Истините за Македония и ВМРО

истините срещу пропагандата

 

Антон Страшимиров. Истините за Македония и ВМРО. 

1) че българската национална култура се заражда и се чертае прѣзъ цѣло хилядолѣтие въ Македония;

2) че когато политическата ни мощь, слѣдъ първото българско царство, упада въ земитѣ на изтокъ и сѣверъ, тя продължава въ Македония;

3) че при двойното робство подъ турци и гърци българската национална и политическа цѣлость се застѫпва отъ Охридската патриаршия;

4) че българския ренесансъ – книга, училище, черква – почва пакъ въ Македония;

5) че въ Македония нѣма нито едно поселище отъ сѣвернитѣ и източни български области, а послѣднитѣ сѫ гѫсто прошарени съ малки и големи села и паланки отъ прѫселенци изъ Македония;

6) че по-голѣмата часть отъ населението на българската столица и днесъ е македонско и

7) че сѫщо и по–голѣмата часть на българската интелигенция до неотдавна бѣше отъ македонски уроженци.

/ Антон Страшимиров – „Истини“, в. „Зора“, брой 24, София, 1919 година /

https://parlichev.com/bg/istina-li-sa-istinite-na-anton-strashimirov/

  1. „Лесно е да си прѣдставим пробуждането на ужасна ярост у мѫжът македонски христинин, щом опрен на революционната организация той може да омие отъ къщата си петното на публичен домъРеволюционната организация наказва със смърт всеки насилник турчинъ, забранява слизането на жени в пазарните градове, даже не спира пред смъртно наказание върху жени сводници.
  2. Изключителен принос на Организацията е въвеждането на изборно самоуправление в общините и контрол върху сметководството.
  3. Народната милиция е може би най-голямото постижение в революционна дейност на ВМРО и символ на нейният народен характер. Създадена от Организацият с цел самоохрана на населението в последствие милицията се превърща в най-устойчивият темел подкрепящ делото.  
  4. Организацията въвежда негласенъ безплатенъ селски сѫдъ, сѫдебна полиция.
  5. Училищата. Всѣка отъ тия държавици кѫса годишно отъ бюджета си по нѣколко милиона, за да издържа училища срѣдъ сънародницитѣ си въ Турция. И естествено е, че тия училища създаватъ не добри граждани на Турция, а екззлтирани адепти на агресивнитѣ мечти на тия държавици: тѣ сѫ разсадници на националнитѣ пропаганди въ Турция. Това за класнитѣ училища. А за народнитѣ училища инициативата е оставена на самото население на общинитѣ.
  6. ВМРО е икономически регулатор. Ето, въ туй революционната оргнизация се явява спасителна за производителитѣ; тя има своя редовна поща, има цѣли окрѫзи подъ своята дислиплина, а има и селскитѣ каси; тя устройва общъ бойкотъ срѣщу труста на прѣкупвачитѣ; издига юридическо лице за прѣкупувачъ, то влиза въ сношение направо съ фирмитѣ на централнитѣ градове или по пристанищата.

/ Истината по положението в Македония. С., 1908, Одрински Глас /

 

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.